Metaalwaren Claerbout

Algemene voorwaarden

Door het feit dat onze klanten onze offertes aanvaarden, worden zij geacht ook de hierna bepaalde algemene verkoopsvoorwaarden te hebben aanvaard.

1. PRIJZEN

Onze aanbiedingen en prijzen, ook die van onze afgevaardigden en bedienden, alsmede die, welke vermeld staan in onze catalogi en prijslijsten, zijn in het algemeen vrijblijvend en verbinden ons niet, tenzij zij nadrukkelijk schriftelijk bevestigd zijn. Al de offertes zijn gesteund op de prijzen van de materialen, lonen en sociale lasten, taksen e.d. op deze datum van toepassing. De prijzen zullen aangepast worden volgens de schommelingen in één of meer van deze elementen voor de aanvang of tijdens de uitvoering van de werken.

2. LEVERTIJDEN

Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven zonder verbintenis van levering op een welbepaalde datum. Elke vertraging in de uitvoering der bestellingen, welke deze ook kan zijn, kan voor ons geen vernietiging van bestelling, boete of schadevergoeding met zich brengen, noch ons verantwoordelijk houden, tenzij dit voor ons in het bijzonder en schriftelijk van te voren is overeengekomen.

3. HEIRKRACHT

Staking, oorlog, lock-out, vorst, sneeuw, regenperiode en andere die oorzaak zouden zijn van werkonderbreking, worden als heirkracht beschouwd en geven aanleiding tot verlenging van de voorziene overeengekomen uitvoeringstermijn. Zij geven echter de koper niet het recht zijn overeenkomst te vernietigen.

4. BETALING

A. Alle betalingen gebeuren op de maatschappelijke zetel van Claerbout Metaalwaren BVBA. De rekeningen die niet betaald zijn op de vervaldag worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 2% per begonnen maand aangerekend. Bij niet-betaling van de factuur binnen twee weken na het versturen van een ingebrekestelling, zal bovendien, als schadeloosstelling voor buitengerechtelijke inningskosten van de schuldvordering (zoals personeelskosten, administratiekosten, beheers- en opvolgingskosten van het dossier, invloed op het financieel beheer, enz.) het factuurbedrag verhoogd worden met 10% van de hoofdsom met een minimum van 100 EUR.

B. De B.T.W. is in elk geval ten laste van de klant.

C. Voor meer maatwerk wordt bij bestelling 1/3de van de verkoopprijs als voorschot gevraagd. Slechts bij ontvangst van dit bedrag gaat de bestelling effectief door.

5. KLACHTEN EN RISICO’S

Op geleverde goederen dient op straf van verval de klant zijn protest te doen gelden binnen de 48 uur na levering. Voor aannemingen worden de klanten geacht de werken en de geleverde goederen te hebben aanvaard door hun ingebruikneming. De goederen welke verzonden worden naar de klant reizen op risico van deze laatste, die zelf voor de gebeurlijke verzekering dient te zorgen op zijn kosten.

6. BETWISTING

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brugge alleen bevoegd.

ALGEMENE VOORWAARDEN - METAALWAREN CLAERBOUT BV

 

1. Algemene bepalingen

1.1 Wordt verstaan onder volgende begrippen:

- Onderneming: de Onderneming is Metaalwaren Claerbout BV, met maatschappelijke zetel te 8830 Hooglede, Bruggesteenweg 258, met ondernemingsnummer: 0432.826.965. De Onderneming is een groothandel in bouwmaterialen en ijzerwaren en is bereikbaar op dit telefoonnummer: 051 725 726, en via het contactformulier op de website: https://www.claerbout.be/nl/contact/
- Onderliggende overeenkomst: de overeenkomst tussen de Onderneming en de klant waarin de bijzondere voorwaarden zijn opgenomen;
- Producten: enerzijds goederen zoals bouwmaterialen, beslag en meubilair, draadproducten, machines, handgereedschap, etc. en anderzijds diensten zoals verhuur, etc.;
- Factuur': de facturatie in uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
- Klant: de wederpartij van Onderneming;
- Overmacht: een onvoorzienbare, onvermijdbare en oncontroleerbare gebeurtenis, zoals doch niet beperkt tot staking, lock-out, oproer, mobilisatie, brand, epidemie, (ernstige) ziekte, overstroming; natuurrampen, onwerkbaar weer, overheidsmaatregelen, inbeslagname of confiscatie, gewapende overval, tekort aan vervoersmiddelen, tekort aan werkkrachten, uitzonderlijke verkeershinder en beperkingen in het energieverbruik waardoor de Onderneming tijdelijk dan wel definitief in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen ten aanzien van de Klant uit te voeren.

1.1 Alle overeenkomsten met de Onderneming worden beheerst door de navolgende algemene voorwaarden.

 

2. TOEPASSELIJK RECHT EN INTERPRETATIE

2.1. Alle overeenkomsten en rechtshandelingen vallen steeds onder de toepassing van het Belgisch recht.

2.2. Indien deze voorwaarden zijn vertaald, dan is en blijft enkel de Nederlandse versie authnetiek voor interpretatie.

 

 

3.TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1.3.1. Een Overeenkomst tussen de Onderneming en de Klant komt tot stand na goedkeuring van de offerte door de Klant.

3.2.3.2. Tevens kan een Overeenkomst tot stand komen via de website van de Onderneming, waarbij de Klant zijn bestelling plaatst en nadien een bevestiging ontvangt van zijn bestelling. De Overeenkomst zal dan pas tot stand komen na doorlopen van het volledige aankoopproces en na integrale betaling van de aangekochte Producten.

3.2.3.3. De Overeenkomst kan gesloten worden met een aangestelde/lasthebber van de Klant, ook al treedt deze buiten zijn bevoegdheid. Als een persoon niet langer kan optreden als aangestelde/lasthebber van de Klant (bv. ingevolge ontslag), dan dient de Klant de Onderneming hiervan in kennis te stellen. Gebeurt dit niet, dan is de Klant gebonden door de Overeenkomst die gesloten is met de voormalige aangestelde/lasthebber.

 

4. WIJZIGING OVEREENKOMST

4.1. Iedere wijziging van de Overeenkomst geschiedt uitsluiten op schriftelijke wijze.

4.2. Elke schriftelijke medling van de Onderneming inzake een wijziging van de bestelling zoals omschreven in de Overeenkomst, zal bij gebrek aan schriftelijke opmerkingen van de Klant binnen de 24 uren vanaf de verzending van de mededeling, onweerlegbaar vermoed worden dat de Klant de wijziging onherroepelijk heeft aanvaard.

5. OFFERTE EN PRIJZEN

5.1. Behoudens afwijkende bepalingen in de offerte, zijn de prijzen en kortingen zoals vermeld in een door de Onderneming ondertekende schriftelijke offerte, enkel bindend voor de termijn van 15 dagen.

5.2. Bij niet tijdige aanvaarding door de Klant binnen deze termijn vevallen deze afspraken en is de Onderneming hieraan niet langer gebonden.

5.3. Indien de Onderneming door omstandigheden buiten haar wil deze afspraken niet kan handhaven, wordt de Klant hiervan schriftelijk verwittigd met de keuze om, ofwel in te gaan op een nieuw voorstel, ofwel af te zien van de Overeenkomst waabij eventuele betaalde voorschotten terugbetaald worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KLACHTEN EN RISICO’S

Op geleverde goederen dient op straf van verval de klant zijn protest te doen gelden binnen de 48 uur na levering. Voor aannemingen worden de klanten geacht de werken en de geleverde goederen te hebben aanvaard door hun ingebruikneming. De goederen welke verzonden worden naar de klant reizen op risico van deze laatste, die zelf voor de gebeurlijke verzekering dient te zorgen op zijn kosten.

6. BETWISTING

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brugge alleen bevoegd.

Door het feit dat onze klanten onze offertes aanvaarden, worden zij geacht ook de hierna bepaalde algemene verkoopsvoorwaarden te hebben aanvaard.

1. PRIJZEN

Onze aanbiedingen en prijzen, ook die van onze afgevaardigden en bedienden, alsmede die, welke vermeld staan in onze catalogi en prijslijsten, zijn in het algemeen vrijblijvend en verbinden ons niet, tenzij zij nadrukkelijk schriftelijk bevestigd zijn. Al de offertes zijn gesteund op de prijzen van de materialen, lonen en sociale lasten, taksen e.d. op deze datum van toepassing. De prijzen zullen aangepast worden volgens de schommelingen in één of meer van deze elementen voor de aanvang of tijdens de uitvoering van de werken.

2. LEVERTIJDEN

Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven zonder verbintenis van levering op een welbepaalde datum. Elke vertraging in de uitvoering der bestellingen, welke deze ook kan zijn, kan voor ons geen vernietiging van bestelling, boete of schadevergoeding met zich brengen, noch ons verantwoordelijk houden, tenzij dit voor ons in het bijzonder en schriftelijk van te voren is overeengekomen.

3. HEIRKRACHT

Staking, oorlog, lock-out, vorst, sneeuw, regenperiode en andere die oorzaak zouden zijn van werkonderbreking, worden als heirkracht beschouwd en geven aanleiding tot verlenging van de voorziene overeengekomen uitvoeringstermijn. Zij geven echter de koper niet het recht zijn overeenkomst te vernietigen.

4. BETALING

A. Alle betalingen gebeuren op de maatschappelijke zetel van Claerbout Metaalwaren BVBA. De rekeningen die niet betaald zijn op de vervaldag worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 2% per begonnen maand aangerekend. Bij niet-betaling van de factuur binnen twee weken na het versturen van een ingebrekestelling, zal bovendien, als schadeloosstelling voor buitengerechtelijke inningskosten van de schuldvordering (zoals personeelskosten, administratiekosten, beheers- en opvolgingskosten van het dossier, invloed op het financieel beheer, enz.) het factuurbedrag verhoogd worden met 10% van de hoofdsom met een minimum van 100 EUR.

B. De B.T.W. is in elk geval ten laste van de klant.

C. Voor meer maatwerk wordt bij bestelling 1/3de van de verkoopprijs als voorschot gevraagd. Slechts bij ontvangst van dit bedrag gaat de bestelling effectief door.

5. KLACHTEN EN RISICO’S

Op geleverde goederen dient op straf van verval de klant zijn protest te doen gelden binnen de 48 uur na levering. Voor aannemingen worden de klanten geacht de werken en de geleverde goederen te hebben aanvaard door hun ingebruikneming. De goederen welke verzonden worden naar de klant reizen op risico van deze laatste, die zelf voor de gebeurlijke verzekering dient te zorgen op zijn kosten.

6. BETWISTING

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brugge alleen bevoegd.