Metaalwaren Claerbout
Algemene voorwaarden

Door het feit dat onze klanten onze offertes aanvaarden, worden zij geacht ook de hierna bepaalde algemene verkoopsvoorwaarden te hebben aanvaard.

1. PRIJZEN

Onze aanbiedingen en prijzen, ook die van onze afgevaardigden en bedienden, alsmede die, welke vermeld staan in onze catalogi en prijslijsten, zijn in het algemeen vrijblijvend en verbinden ons niet, tenzij zij nadrukkelijk schriftelijk bevestigd zijn. Al de offertes zijn gesteund op de prijzen van de materialen, lonen en sociale lasten, taksen e.d. op deze datum van toepassing. De prijzen zullen aangepast worden volgens de schommelingen in één of meer van deze elementen voor de aanvang of tijdens de uitvoering van de werken.

2. LEVERTIJDEN

Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven zonder verbintenis van levering op een welbepaalde datum. Elke vertraging in de uitvoering der bestellingen, welke deze ook kan zijn, kan voor ons geen vernietiging van bestelling, boete of schadevergoeding met zich brengen, noch ons verantwoordelijk houden, tenzij dit voor ons in het bijzonder en schriftelijk van te voren is overeengekomen.

3. HEIRKRACHT

Staking, oorlog, lock-out, vorst, sneeuw, regenperiode en andere die oorzaak zouden zijn van werkonderbreking, worden als heirkracht beschouwd en geven aanleiding tot verlenging van de voorziene overeengekomen uitvoeringstermijn. Zij geven echter de koper niet het recht zijn overeenkomst te vernietigen.

4. BETALING

A. Alle betalingen gebeuren op de maatschappelijke zetel van Claerbout Metaalwaren BVBA. De rekeningen die niet betaald zijn op de vervaldag worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 2% per begonnen maand aangerekend. Bij niet-betaling van de factuur binnen twee weken na het versturen van een ingebrekestelling, zal bovendien, als schadeloosstelling voor buitengerechtelijke inningskosten van de schuldvordering (zoals personeelskosten, administratiekosten, beheers- en opvolgingskosten van het dossier, invloed op het financieel beheer, enz.) het factuurbedrag verhoogd worden met 10% van de hoofdsom met een minimum van 100 EUR.

B. De B.T.W. is in elk geval ten laste van de klant.

C. Voor meer maatwerk wordt bij bestelling 1/3de van de verkoopprijs als voorschot gevraagd. Slechts bij ontvangst van dit bedrag gaat de bestelling effectief door.

5. KLACHTEN EN RISICO’S

Op geleverde goederen dient op straf van verval de klant zijn protest te doen gelden binnen de 48 uur na levering. Voor aannemingen worden de klanten geacht de werken en de geleverde goederen te hebben aanvaard door hun ingebruikneming. De goederen welke verzonden worden naar de klant reizen op risico van deze laatste, die zelf voor de gebeurlijke verzekering dient te zorgen op zijn kosten.

6. BETWISTING

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brugge alleen bevoegd.

Door het feit dat onze klanten onze offertes aanvaarden, worden zij geacht ook de hierna bepaalde algemene verkoopsvoorwaarden te hebben aanvaard.

1. PRIJZEN

Onze aanbiedingen en prijzen, ook die van onze afgevaardigden en bedienden, alsmede die, welke vermeld staan in onze catalogi en prijslijsten, zijn in het algemeen vrijblijvend en verbinden ons niet, tenzij zij nadrukkelijk schriftelijk bevestigd zijn. Al de offertes zijn gesteund op de prijzen van de materialen, lonen en sociale lasten, taksen e.d. op deze datum van toepassing. De prijzen zullen aangepast worden volgens de schommelingen in één of meer van deze elementen voor de aanvang of tijdens de uitvoering van de werken.

2. LEVERTIJDEN

Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven zonder verbintenis van levering op een welbepaalde datum. Elke vertraging in de uitvoering der bestellingen, welke deze ook kan zijn, kan voor ons geen vernietiging van bestelling, boete of schadevergoeding met zich brengen, noch ons verantwoordelijk houden, tenzij dit voor ons in het bijzonder en schriftelijk van te voren is overeengekomen.

3. HEIRKRACHT

Staking, oorlog, lock-out, vorst, sneeuw, regenperiode en andere die oorzaak zouden zijn van werkonderbreking, worden als heirkracht beschouwd en geven aanleiding tot verlenging van de voorziene overeengekomen uitvoeringstermijn. Zij geven echter de koper niet het recht zijn overeenkomst te vernietigen.

4. BETALING

A. Alle betalingen gebeuren op de maatschappelijke zetel van Claerbout Metaalwaren BVBA. De rekeningen die niet betaald zijn op de vervaldag worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 2% per begonnen maand aangerekend. Bij niet-betaling van de factuur binnen twee weken na het versturen van een ingebrekestelling, zal bovendien, als schadeloosstelling voor buitengerechtelijke inningskosten van de schuldvordering (zoals personeelskosten, administratiekosten, beheers- en opvolgingskosten van het dossier, invloed op het financieel beheer, enz.) het factuurbedrag verhoogd worden met 10% van de hoofdsom met een minimum van 100 EUR.

B. De B.T.W. is in elk geval ten laste van de klant.

C. Voor meer maatwerk wordt bij bestelling 1/3de van de verkoopprijs als voorschot gevraagd. Slechts bij ontvangst van dit bedrag gaat de bestelling effectief door.

5. KLACHTEN EN RISICO’S

Op geleverde goederen dient op straf van verval de klant zijn protest te doen gelden binnen de 48 uur na levering. Voor aannemingen worden de klanten geacht de werken en de geleverde goederen te hebben aanvaard door hun ingebruikneming. De goederen welke verzonden worden naar de klant reizen op risico van deze laatste, die zelf voor de gebeurlijke verzekering dient te zorgen op zijn kosten.

6. BETWISTING

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brugge alleen bevoegd.